Všeobecné obchodné podmienky – V Element

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti V ELEMENT s.r.o., Trenčianska 2463/21A, Beluša 018 61, IČO: 46 947 167

I.

Vymedzenie pojmov a vzťahov

1.1 Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodno-právne a iné vzťahy vyplývajúce z dodávania a predaja výrobkov, resp. tovaru a služieb spoločnosti V ELEMENT s.r.o., Trenčianska 2463/21A, Beluša 018 61, IČO: 46 947 167, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27452/R (ďalej len „spoločnosť“).

1.2 Všeobecné obchodné podmienky obsahujú podrobnú špecifikáciu procesu predaja výrobkov, resp. tovaru a služieb spoločnosti, ktorý je konkretizovaný v jednotlivých zmluvách, prípadne v jednotlivých obchodných prípadoch spoločnosti týkajúcich sa dodávania a predaja tovaru. V prípade odlišnosti všeobecných obchodných podmienok od podmienok uvedených v každej jednotlivej zmluve, platia príslušné ustanovenia jednotlivých zmlúv. V prípade existencie viacerých obchodných prípadov s jedným potencionálnym odberateľom alebo kupujúcim bez súčasnej existencie príslušnej zmluvy sa každý z obchodných prípadov považuje za samostatnú zmluvu s vlastnými dohodnutými podmienkami obsiahnutými v jednotlivých dokumentoch (ponukový list, objednávka, potvrdenie objednávky, dodací list,…).

1.3 Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre spoločnosť, ako aj pre potencionálnych odberateľov alebo kupujúcich, ktorí majú možnosť sa s týmito oboznámiť v sídle spoločnosti, u každého obchodného zástupcu spoločnosti resp. pri uzatváraní jednotlivých obchodných prípadov, kedy im budú predložené k nahliadnutiu ako aj na webe spoločnosti. Potencionálny odberateľ alebo kupujúci akceptuje záväznosť týchto všeobecných podmienok pre jeho vzájomný obchodno-právny vzťah so spoločnosťou pre všetky služby poskytované spoločnosťou. Všeobecné obchodné podmienky platia, pokiaľ si spoločnosť a potencionálny odberateľ alebo kupujúci nedohodnú v písomnom právnom úkone inú úpravu vzájomných vzťahov a podmienok obchodnej spolupráce.

1.4 Definícia pojmov:

Predávajúci/dodávateľ je spoločnosť V ELEMENT s.r.o., Trenčianska 2463/21A, Beluša 018 61, IČO: 46 947 167, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti predáva svoje výrobky, tovar, resp. poskytuje súvisiace služby kupujúcemu alebo odberateľovi.

Kupujúci je akýkoľvek subjekt, ktorý vstupuje do obchodno-právnych a iných vzťahov s predávajúcim/dodávateľom spôsobom kúpy jeho výrobkov, tovaru, resp. odoberania súvisiacich služieb pre svoju osobnú spotrebu.

Odberateľ je akýkoľvek subjekt, ktorý vstupuje do obchodno-právnych a iných vzťahov s predávajúcim/dodávateľom spôsobom odoberania jeho tovaru a jeho následného predaja konečnému spotrebiteľovi.

Zmluvné strany sú predávajúci/dodávateľ a kupujúci/odoberateľ, ktorí vzájomne realizujú obchodný prípad a uzatvárajú formálnym, resp. neformálnym spôsobom príslušnú zmluvu.

Cena je dohodnutá suma medzi účastníkmi obchodno-právneho vzťahu, resp. suma stanovená v cenníku tovaru a súvisiacich služieb, pričom je uvedená v príslušných dokumentoch týkajúcich sa jednotlivého obchodného prípadu (ponuka predávajúceho/ dodávateľa, objednávka kupujúceho/odberateľa, faktúra a pod.).

Dopyt je písomný dokument adresovaný predávajúcemu/ dodávateľovi, ktorým kupujúci/odberateľ prejaví záujem o kúpu alebo dodanie tovaru, resp. súvisiacich služieb predávajúceho/ dodávateľa.

Ponuka predávajúceho/dodávateľa je písomný dokument adresovaný kupujúcemu/odberateľovi, ktorým predávajúci/ dodávateľ deklaruje svoj záujem o vytvorenie obchodného vzťahu s neurčitým kupujúcim/odberateľom, pričom obsahuje návrh podmienok realizácie obchodného prípadu.

Objednávka je písomný dokument adresovaný predávajúcemu/ dodávateľovi, ktorým kupujúci/odberateľ záväzne objednáva u predávajúceho/dodávateľa dodanie tovaru, resp. súvisiacich služieb.

Potvrdenie objednávky je písomný dokument vyhotovený predávajúcim/dodávateľom, ktorým tento záväzne prejavuje svoju vôľu uzatvoriť zmluvu a realizovať predaj a kúpu resp. dodanie tovaru, resp. súvisiacich služieb v zmysle dohodnutých podmienok.

Dodací list je písomný dokument, ktorý záväzne preukazuje odovzdanie a prevzatie tovaru, resp. súvisiacich služieb, ktorý je predmetom predaja a kúpy.

Faktúra je písomný dokument obsahujúci minimálne náležitosti stanovené príslušnými všeobecne záväznými predpismi, pričom je záväzným dokumentom preukazujúcim výšku dohodnutej, resp. stanovenej ceny, ako aj jej splatnosť.

Záručná doba je dohodnutá, resp. stanovená doba počas ktorej má kupujúci/odberateľ právo reklamovať vady kúpeného tovaru, resp. súvisiacich služieb.

Reklamácia je písomný dokument adresovaný predávajúcemu/ dodávateľovi, ktorým kupujúci/odberateľ oznamuje predávajúcemu/dodávateľovi vady kúpeného tovaru, resp. súvisiacich služieb.

Doručenie písomného dokumentu v rámci jednotlivých obchodných prípadov je záväzným potvrdením oboznámenia sa s obsahom dokumentu s právnymi účinkami začatia plynutia prípadných lehôt.

Obchodný prípad je faktická realizácia predaja/dodania a kúpy/odberu jednotlivého tovaru, resp. súboru tovarov prostredníctvom súboru jednotlivých dokumentov (najmä, avšak nielen, ponuka predávajúceho, objednávka kupujúceho, potvrdenie objednávky, dodací list, faktúra).

II.

Obchodný prípad

1.1 Ponuka (cenník) predávajúceho/dodávateľa

– Predávajúci/dodávateľ vyhotoví písomnú ponuku (cenník), ktorá bude obsahovať najmä, avšak nielen: špecifikáciu tovaru, navrhovanú cenu. Písomná ponuka (cenník) predávajúceho/ dodávateľa môže byť kupujúcemu/odberateľovi zaslaná elektronickou formou, poštou, faxom, prostredníctvom obchodného zástupcu, resp. iným spôsobom.

1.2 Objednávka

– Kupujúci/odberateľ prejaví svoju vôľu o kúpu tovaru, resp. súvisiacich služieb prostredníctvom písomnej objednávky, ktorej nevyhnutnou náležitosťou sú všetky údaje, ktoré obsahuje ponuka predávajúceho/dodávateľa a potvrdenie objednávky u obchodného zástupcu resp. v sídle predávajúceho/dodávateľa. Potvrdená objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy. Objednávka kupujúceho obsahuje najmä, avšak nielen identifikačné údaje kupujúceho/odberateľa a špecifikáciu objednaného tovaru, cenu, lehotu a miesto dodania tovaru. Objednávka kupujúceho musí byť vyhotovená v písomnej forme, musí byť podpísaná oprávnenou osobou, pričom doručená môže byť elektronickou formou, poštou, faxom, resp. iným spôsobom, pričom súčasťou prvej objednávky kupujúceho/odberateľa je doklad preukazujúci jeho živnostenské alebo iné oprávnenie konať v mene právnickej osoby.

1.3 Potvrdenie objednávky

– Predávajúci/dodávateľ potvrdí objednávku kupujúceho/ odberateľa písomnou formou a to priamo na objednávke, resp. na osobitnom dokumente. Potvrdenie objednávky musí byť podpísané oprávnenou osobou, pričom môže byť kupujúcemu zaslané elektronickou formou, poštou, faxom, resp. iným spôsobom. Potvrdenie objednávky je právne relevantným úkonom pre vznik príslušnej zmluvy.

1.4 Dodací list

– Kupujúci/odberateľ, resp. tretia osoba ako prepravca potvrdí prevzatie tovaru, resp. súvisiacich služieb na dodacom liste, ktorý musí mať písomnú formu. Dodací list a jeho náležitosti sú právne relevantným úkonom pre prechod vlastníckeho práva k predmetu obchodného prípadu z predávajúceho na kupujúceho. Bližšie podmienky dodania a prevzatia tovaru sú uvedené v ďalších ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienkach predaja.

1.5 Faktúra

– Predávajúci vyhotoví po prevzatí tovaru kupujúcim, resp. treťou osobou ako prepravcom, faktúru, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Faktúra musí mať písomnú formu, musí obsahovať dohodnutú lehotu splatnosti, pričom musí byť zaslaná kupujúcemu/odberateľovi elektronickou formou, poštou, faxom, resp. iným spôsobom. V prípade, ak bude na faktúre uvedená výška úroku z omeškania, resp. zmluvnej pokuty v dôsledku jej neuhradenia v lehote splatnosti, takýto úrok z omeškania, resp. zmluvná pokuta sa považuje za dohodnutú a to momentom potvrdeného prevzatia faktúry. Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list v zmysle predchádzajúceho bodu tejto zmluvy.

III.

Dodacie a preberacie podmienky

1.1 Dodacie a preberacie podmienky sú stanovené v rámci jednotlivých zmlúv, pričom takto dohodnuté sú pre predávajúceho/ dodávateľa a kupujúceho/odberateľa záväzné. V prípade, ak uvádzané dokumenty neustanovujú inak, dodacie a preberacie podmienky sú nasledovné:

– predávajúci/dodávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady dodať tovar výlučne na miesto v Slovenskej republike a v rozsahu potvrdenej objednávky kupujúcemu/odberateľovi a tomuto odovzdať príslušné doklady vzťahujúce sa k tovaru, pričom vlastnícke právo na kupujúceho/odberateľa prechádza dňom zaplatenia ceny tovaru.

– predávajúci/dodávateľ zodpovedá za to, že dodávaný tovar nemá žiadne faktické ani právne vady ani iné vady a zodpovedá príslušným právnym predpisom týkajúcim sa predaja tovaru, pričom kupujúci/odberateľ je povinný dodávaný tovar pri preberaní prezrieť a upovedomiť o vadách tovaru predávajúceho/dodávateľa, z dôvodu, že na neskôr uplatnené vady nebude predávajúci/ dodávateľ prihliadať.

– kupujúci/odberateľ sa zaväzuje riadne dodaný tovar prevziať podpisom na dodacom liste resp. faktúry, ktorá slúži aj ako dodací list, s výnimkou tovaru, pri ktorom upozornil predávajúceho/ dodávateľa na vady tovaru.

– prevzatím tovaru kupujúcim/odberateľom prechádza na tohto nebezpečenstvo škody na tovare a zaniká jeho oprávnenie uplatňovať voči predávajúcemu/dodávateľovi zodpovednosť za vady dodaného tovaru.

– v prípade ak kupujúci/odberateľ odmietne prevziať akúkoľvek časť riadne dodaného tovaru, je predávajúci/dodávateľ oprávnený odmietnuť dodanie aj zvyšnej časti objednávky.

– predávajúci/dodávateľ je povinný v prípade omeškania s realizáciou obchodného prípadu o takejto skutočnosti, vrátane dôvodov omeškania, včas informovať kupujúceho/odberateľa. Za ospravedlniteľné dôvody omeškania bez vplyvu na realizáciu obchodného prípadu a bez akéhokoľvek sankčného dopadu na predávajúceho/dodávateľa sa považujú skutočnosti vyššej moci (povodne, požiar, vojna, pracovné konflikty, občianske nepokoje, štrajky, úradné opatrenia, ktoré majú za následok obmedzenie činnosti alebo zastavenia práce vo výrobných alebo obchodných prevádzkach predávajúceho/dodávateľa, ako aj iné katastrofy z vyššej moci neovplyvniteľné predávajúcim/dodávateľom), omeškania spôsobené kupujúcim/odberateľom (zmeny v dohodnutých kritériách a parametroch predmetu obchodného prípadu počas jeho realizácie, neprevzatie riadne dodaného tovaru) a iné skutočnosti neovplyvniteľné predávajúcim/dodávateľom. V prípade vyskytnutia sa takejto skutočnosti sa dodacia lehota primerane predĺži a to na nevyhnutný čas.

– v prípade, ak sa dodanie tovaru, resp. súvisiacich služieb kupujúcemu/odberateľovi omešká z dôvodov, za ktoré nesie tento zodpovednosť, znáša v plnej miere náklady vzniknuté z takéhoto omeškania a to v závislosti od druhu tovaru v nadväznosti na dĺžku omeškania. Ak nebude dohodnuté inak, má predávajúci/ objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávaného tovaru (výlučne ceny omeškaného plnenia) za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5 % z takejto ceny.

– predávajúci/dodávateľ má právo uložiť predmet obchodno-právneho vzťahu na účet kupujúceho/odberateľ v mieste, ktoré si zvolí v prípade, ak kupujúci/objednávateľ neprevezme tento v dohodnutej lehote dodania. V prípade uskladnenia tovaru ako predmetu obchodno-právneho vzťahu v priestoroch predávajúceho/ dodávateľa, má tento nárok na skladné v obvyklej výške, ktoré začína byť účtované odo dňa nasledujúceho po podaní oznámenia o pripravenosti predmetu obchodno-právneho vzťahu na prevzatie. V prípade ak kupujúci/odberateľ odmietne riadne dodaný tovar prevziať je predávajúci/dodávateľ oprávnený požadovať náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním kupujúceho/objednávateľa vznikla. Takýmto postupom uplatnenia náhrady škody nie je dotknuté právo predávajúceho/dodávateľa požadovať od kupujúceho/objednávateľa plnenie, t. j. dohodnutú cenu za tovar, resp. odstúpiť od zmluvy.

– kupujúci/odberateľ znáša v plnom rozsahu všetky náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s realizáciou obchodného prípadu.

IV.

Zodpovednosť za vady

1.1 Ak predávajúci/dodávateľ poruší dohodnuté ustanovenia časti objednávky, v ktorej je špecifikovaný objednaný tovar, resp. týchto všeobecných obchodných podmienok, týkajúce sa dodania tovaru, jeho vlastností, množstva, kvality, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru ako bol dohodnutý, ako aj vady v dokladoch určených na užívanie tovaru. Predávajúci/ dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady tovaru, vrátane jeho kvality, v prípade ak je dodávka tovaru zabezpečovaná prostredníctvom distribútorov a týmto bol tovar dodaný bez vád.

1.2 Predávajúci/dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci/odberateľ v čase uzavretia príslušnej zmluvy vedel, alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa táto zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa zmluvy.

1.3 Kupujúci/odberateľ je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní a to s ohľadom na povahu tovaru. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. V prípade vyskytnutia sa vady tovaru zistenej prehliadkou, je kupujúci/odberateľ povinný túto písomne elektronickou formou, poštou, resp. faxom oznámiť predávajúcemu/dodávateľovi a to najneskôr v deň kedy nastal rozhodujúci moment. Vyskytnutie sa vady tovaru zistenej pri prehliadke nie je dôvodom na neplnenie si povinnosti kupujúceho/odberateľa uhradiť kúpnu cenu.

1.4 Ak sa predávajúci/dodávateľ a kupujúci/odberateľ v zmluve nedohodnú inak, vady tovaru budú riešené nasledovným spôsobom:

– kupujúci umožní predávajúcemu preskúmať vadu tovaru a to v mieste a spôsobom, ktorý vyvolá čo najmenšie náklady. Kupujúci/odberateľ poskytne predávajúcemu/dodávateľovi primeraný čas na preskúmanie zistenej vady a určenia spôsobu jej opravy resp. riešenia s touto súvisiaceho. Za primeraný čas sa považuje doba obvyklá a dostatočná v rámci obchodných zvyklostí na kvalifikované riešenie vady tovaru. Porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho/odberateľa, resp. jej nedostatočné dodržanie môže mať vplyv na neskoršie uplatnenie zodpovednosti za vzniknuté vady.

– ak to povaha tovaru pripúšťa, predávajúci/dodávateľ bezodplatne opraví, resp. vymení podľa svojho uváženia vadnú časť tovaru, resp. celý tovar. Vymenený vadný tovar, resp. jeho časť sa stáva výlučným vlastníctvom predávajúceho/dodávateľa.

1.5 Predávajúci/dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nevhodným použitím tovaru.

V.

Platobné podmienky

1.1 Cena tovaru je stanovená v dostupnom cenníku predávajúceho/dodávateľa na jeho internetovej stránke, resp. v cenníku zaslanom predávajúcim/dodávateľom kupujúcemu/ odberateľovi. Takto stanovená kúpna cena je záväzná pre celý obchodný prípad a to s výnimkou prípadov, ktoré môžu byť medzi predávajúcim/dodávateľom a kupujúcim/odberateľom dohodnuté v jednotlivých zmluvách.

1.2 Ak sa predávajúci/dodávateľ a kupujúci/odberateľ v zmluve nedohodnú inak, sú pre nich záväzné nasledovné platobné podmienky:

– kupujúci/odberateľ uhradí cenu tovaru podľa aktuálnej ceny tovaru dohodnutej účastníkmi obchodno-právneho vzťahu v hotovosti do rúk predávajúceho/dodávateľa pri prevzatí tovaru na základe riadne vyhotovenej faktúry, ktorá slúži aj ako dodací list, ak zmluva neustanovuje inak s tým, že vo fakturovanej sume sú zahrnuté aj náklady predávajúceho/dodávateľa na dopravu tovaru a jeho vyloženie u kupujúceho/odberateľa.

– splatnosť ceny tovaru môže byť po vzájomnej dohode medzi obchodným zástupcom predávajúceho/dodávateľa a kupujúcim/ odberateľom stanovená až do 14 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru a v prípade ak kupujúci/odberateľ neuhradí cenu tovaru v lehote splatnosti podľa tohto alebo predchádzajúceho odseku zaväzuje sa uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy tovaru za každý deň omeškania. Týmto nezaniká nárok predávajúceho/dodávateľa na odstúpenie od jednotlivej zmluvy, keďže neuhradenie fakturovanej kúpnej ceny v lehote jej splatnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy.

– kupujúci/odberateľ nie je oprávnený započítať si voči fakturovanej sume akúkoľvek svoju inú pohľadávku jednostranným zápočtom. Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok sa nevylučuje.

– predávajúci/dodávateľ je oprávnený, a to aj bez súhlasu kupujúceho/odberateľa, postúpiť svoje pohľadávky voči kupujúcemu/odberateľovi na tretiu osobu, pričom však je povinný postúpenie pohľadávky a teda novú osobu veriteľa písomne oznámiť kupujúcemu/odberateľovi.

– kupujúci/odberateľ je povinný uhradiť v prípade neuhradenia fakturovanej sumy ako ceny tovaru v lehote jej splatnosti predávajúcemu/dodávateľovi všetky vzniknuté opodstatnené náklady, ktoré tento má s jej mimosúdnym, súdnym, resp. iným vymáhaním.

VI.

Riešenie sporov, rozhodcovská doložka

1.1 Účastníci obchodno-právneho vzťahu sa dohodli, že s výnimkou sporov, pri ktorých to zákon č. 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní v aktuálnom znení výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z obchodno-právneho vzťahu na základe zmluvy uzatvorenej v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami Stálemu rozhodcovskému súdu Arbitráž zriadenému pri Arbitráž, s.r.o., IČO: 46 665 145 so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin (ďalej len „rozhodcovský súd“), ktorý bude v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným rozhodcovským súdom konať podľa slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku a Štatútu Rozhodcovského súdu.

VII.

Záverečné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky, ako aj všetky právne vzťahy z nich vyplývajúce, resp. vzniknuté sa riadia platnými a účinnými všeobecne záväznými predpismi SR.

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú dostupné v sídle predávajúceho/dodávateľa u každého obchodného zástupcu predávajúceho/dodávateľa.

1.3 V prípade, ak niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a realizovateľnosť zostávajúcich ustanovení VOP. Tieto VOP predstavujú bližšiu úpravu vzájomných práv a povinností predávajúceho/dodávateľa a kupujúceho/odberateľa, medzi ktorými obchodná činnosť bude realizovaná na základe uzatvorenej jednotlivej zmluvy. Ako prioritne je záväzná úprava v jednotlivej zmluve, ktorú predstavujú jednotlivé obchodné dokumenty popísané v týchto VOP a následne tieto všeobecné obchodné podmienky.

1.4 Predávajúci/dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek podľa svojho uváženia, obchodnej politiky a platnej legislatívy. Je však povinný vopred tieto zmeny zverejniť na obvyklom mieste ich dostupnosti s uvedením dátumu účinnosti zmien. V prípade, ak kupujúci/ odberateľ nesúhlasí so zmenami VOP je povinný svoj nesúhlas vyjadriť písomne a to v lehote do 30 dní od ich zverejnenia, v opačnom prípade je povinný tieto rešpektovať.

1.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 1. 1. 2014, ktorým dňom sú zároveň zverejnené na mieste podľa bodu 1.2 tohto článku všeobecných obchodných podmienok.

1.6 Kupujúci/odberateľ podpisom týchto obchodných podmienok, resp. uskutočnením objednávky vyhlasuje, že so znením týchto všeobecných obchodných podmienok oboznámil, porozumel ich obsahu a tieto prijíma.

V ELEMENT s.r.o.

Ján Vongrej, konateľ